489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !BENDRIJOS VEIKLOS METINĖ ATASKAITA
UŽ 2022 METUSI. Bendroji dalis

489-oji daugiabučių namų savininkų bendrija (toliau - Bendrija) yra 1996 m. balandžio 9 d. įregistruotas ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio valdomi, naudojami ir prižiūrimi bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai yra 25 (dvidešimt penki) daugiabučiai gyvenamieji namai (toliau - Namai arba Pastatai) Laisvės prospekte ir Žemynos bei Medeinos gatvėse.

Bendrijos veiklos tikslas - įgyvendinti Pastatų butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – Patalpų savininkai) teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra bei atnaujinimu.

Bendrijos uždaviniai ir funkcijos:

1. Priimti sprendimus dėl bendrijos pastatų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo ir juos įgyvendinti.
2. Priimti sprendimus dėl lėšų kaupimo pastatų atnaujinimui pagal privalomuosius statinių ir priežiūros reikalavimus.
3. Priimti sprendimus dėl pastatų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir dėl jų įgyvendinimo būdo.
4. Organizuoti patalpų savininkų sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą dėl patalpų savininkų bendrų interesų tenkinimo.
5. Ginti bendrijos narių ir patalpų savininkų, nesančių bendrijos nariais, interesus, susijusius su bendrijos veiklos sfera.

 

 II. Veiklos organizavimas

Bendrija savo jėgomis prižiūri šilumos ūkį, atlieka bendrojo naudojimo patalpų valymą, savo jėgomis arba pagal sutartis su rangovais atlieka pastatų konstrukcijų, bendro naudojimo patalpų ir bendro naudojimo inžinerinių tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto ir kitus darbus. Priežiūros darbai atliekami tiek planine tvarka, tiek ir reaguojant į gyventojų iškvietimus.

 

Be to, bendrija samdo kitas organizacijas ar įmones atlikti darbus ar teikti paslaugas ir administruoja mokesčius gyventojams už liftų eksploataciją, bendrojo naudojimo patalpų apšvietimą, durų signalizaciją. Šiuo atveju bendrija veikia kaip tarpininkas tarp komunalinių paslaugų tiekėjų ir butų savininkų.

Toliau  pateikiami pagrindiniai darbai, ataskaitiniu laikotarpiu atlikti savo arba rangovų jėgomis atskiruose baruose.

 

II.1. Pastatų priežiūra

Bendrijos eksploatuojamų namų dauguma pastatyti dar 1989 metais, todėl šiuo laikotarpiu labai svarbi nuolatinė daugiabučių namų techninė priežiūra ir savalaikis reikalingų darbų atlikimas. Visi žinome, kad namų techninės priežiūros tikslas – organizuoti Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių ir organizacinių priemonių visumą, užtikrinančią esminius statinio reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

Labai svarbu užtikrinti, kad statiniai ir konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos ir eksploatavimo normų. Svarbu laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti eksploatavimo eigoje atsirandančius konstrukcijų defektus, profilaktinėmis priemonėmis tausoti statinius ir jų konstrukcijas.

Tačiau reikia pastebėti, kad bendrijoje labai sunku priimti reikalingus sprendimus, nes daugelį svarbių sprendimų turi spręsti visuotinis susirinkimas. Pvz., Pirmininko rinkimų, mokesčių bei įmokų tarifų nustatymo ir kitus svarbius klausimus. Kaupiamojo fondo, iš kurio vykdomi privalomi techninės priežiūros darbai, tarifas nesikeitė nuo 2016 metų, kai tuo tarpu nuo to laiko viskas yra pabrangę net keletą kartų (darbo užmokestis, medžiagos, darbai ir kt.). Tad, jeigu visuotinio balsavimo būdu nenuspręsime šio tarifo padidinti, darbų kiekis mažės, o namų stovis prastės.

Pastaraisiais metais ženkliai brangus darbams bei medžiagoms, bendrijos pastatų priežiūrai trūksta lėšų. Nežiūrint į lėšų trūkumą, būtiniausius darbus stengiamės atlikti. Pavyzdžiui, jau yra suremontuoti visi bendrijos namų korpusų stogai. Deja, keletas namų jau yra pogarantiniai ir gali būti, kad remonto vėl reikės.

Per ataskaitinį 2022 metų laikotarpį ir pagal statybos reglamento STR 1.07.03:2017 privalomuosius reikalavimus buvo atlikta tikrai nemažai darbų. Bendrija, vadovaudamasi statinių techninės priežiūros apžiūrų aktais, butų savininkų prašymais, užfiksuotais raštu, dėl konstrukcijų defektų, susijusių su statinių bendrojo naudojimo objektais, ataskaitiniu laikotarpiu organizavo ir vykdė šiuos darbus:

- fasadų tarpblokinių sujungimų (siūlių) remontus;
- laiptinių dažymo ir langų keitimo darbus;
- kitus smulkius remonto ir priežiūros darbus (stogelių remontai, turėklų įrengimai, latakų valymo, apskardinimo ir kt. darbai).
 

Ataskaitinio laikotarpio šiltojo sezono metu didelis dėmesys buvo skiriamas  namų tarpblokinių sujungimų (siūlių) pagal gyventojų prašymus ir vizualinių apžiūrų rezultatus remontui. Iš viso buvo gauti ir įvykdyti 45 butų savininkų prašymai iš 19 namų. Buvo suremontuota 1535 m tarpblokinių sujungimų, išdažyta viena laiptinė bei dviejų laiptinių pirmi aukštai, dviejose laiptinėse pakeisti langai.
Statinio techninė priežiūra susideda iš: nuolatinių stebėjimų, periodinių ir specializuotų apžiūrų, pastebėtų defektų šalinimo, dokumentacijos sutvarkymo ir remontų organizavimo. Visą dokumentaciją ir statinių techninę priežiūrą nuolat tikrina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus specialistai. Nuo 2023 metų Vilniaus miesto savivaldybėje planiniams bendrijų ir kitų valdytojų patikrinimams įsteigti kontrolieriaus etatai.

Statinių techninė priežiūra mūsų bendrijoje atliekama ūkio būdu (priėmus į darbą atestuotą ypatingų statinių techninės priežiūros specialistę). Ataskaitiniu laikotarpiu barui vadovavo  statinių priežiūros inžinierė L. Čerbienė, bare dirbo stalius - stogdengys ir šaltkalvis - suvirintojas.

Pastatų priežiūros problemos
Bendrijos eksploatuojamiems namams jau daugiau negu 30 metų. Pastatams senstant, jie vis labiau nusidėvi, ir dėl natūralių priežasčių vis daugiau dėmesio reikia skirti jų priežiūrai ir remontams.

Reikia pastebėti, kad bendrijoje labai sunku priimti reikalingus sprendimus, nes daugelį svarbių sprendimų turi spręsti visuotinis susirinkimas, pavyzdžiui, mokesčių bei įmokų tarifų nustatymo. Kaupiamojo fondo, iš kurio vykdomi privalomi techninės priežiūros darbai, tarifas nesikeitė nuo 2016 metų, kai tuo tarpu nuo to laiko viskas yra pabrangę net keletą kartų (darbo užmokestis, medžiagos, darbai ir kt.). Tad, jeigu visuotinio balsavimo būdu nenuspręsime šio tarifo padidinti, darbų kiekis mažės, o namų stovis prastės.

Norime pastebėti, kad labai svarbu, jog gyventojai taip pat nebūtų abejingi ir ne tik rašytų skundus, bet ir patys prisidėtų prie savo gerbūvio tvarkymo. Turime pavyzdžių, kad, kai name išrenkamas aktyvus įgaliotinis, kartu su juo galime labai daug ką nuveikti.

Manome, kad ateityje mūsų bendrijos namų gyventojams jau reikia mąstyti apie renovaciją, nes ji bus neišvengiama.


  II.2. Elektros ūkio eksploatacija

Per 2022 metų ataskaitinį laikotarpį, elektros ūkio bare esminių pakeitimų nebuvo. Minėtas ūkis nesiplėtė ir nesumažėjo. Bendrijai priklausančių namų bendro naudojimo elektros įrenginių priežiūrą ir eksploataciją bendrija vykdo, vadovaudamasi Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Bendrijos administruojamų namų Elektros ūkio bare yra 40 elektros skydinių, 452 namo aukštų įvadiniai elektros skydeliai, dvi ventiliatorinės Laisvės pr. 115 name garažo patalpoms ventiliuoti ir 25 namų bendro naudojimo elektros instaliacijos tinklai.

Pagal sudarytą ir patvirtintą metinį planą - grafiką šiame ūkyje atliekami planiniai profilaktiniai darbai taisyklių nustatytu periodiškumu. Pastoviai atliekami gedimų šalinimai pagal gyventojų paraiškas ir pastebėtus defektus apžiūrų metu.

Namų bendro naudojimo elektros energijos sąnaudas sudaro laiptinių apšvietimas, kiemo apšvietimas, rūsio apšvietimas, butų sandėliukų apšvietimas, šiluminis mazgas, apšildymo ir karšto vandens cirkuliaciniai siurbliai ir automatika, elektros skydinė, kitos pagalbinės patalpos.

2022 metais sunaudotos elektros energijos namų bendroms reikmėms sąnaudos ir kaštai:

Mėnuo          Energijos kiekis kWh           Suma eurais
Sausis              28 090                                   4 530,79
Vasaris            22 220                                    3 579,88
Kovas              25 730                                    4 162,71
Balandis          22 490                                    3 643,70
Gegužė            14 220                                    2 302,80
Birželis            12 200                                    1 974,41
Liepa               15 585                                    3 757,89
Rugpjūtis        11 230                                    2 708,74
Rugsėjis          16 555                                    3 989,87
Spalis              16 810                                    4 050,21
Lapkritis          22 280                                   5 364,16
Gruodis           28 560                                    6 888,82
Viso:              235 970                                  46 953,98

2022 metais, norint sumažinti elektros energijos sąnaudas ir kaštus, buvo toliau keičiamos kaitrines lemputės į LED lemputes. Lempučių kaina išaugo, tačiau galingumas sumažėjo 5 kartus ir pailgėjo lempučių degimo laikas. Dėl pastoviai augančių elektros kainų, deja, pinigine išraiška to pastebėti neįmanoma. Ženkliai  sumažėjo gyventojų paraiškų dėl laiptinių apšvietimo. Pamažu, pagal turimus eksploatacijai skiriamus resursus, atnaujiname laiptinėse susidėvėjusius šviestuvus.

Elektros ūkio barui ataskaitiniu laikotarpiu iki metų ketvirto ketvirčio vadovavo A. Maračinskas, jame dirbo 2 eksploatacijai atestuoti elektrikai.
 
Elektros ūkio problemos
Visos elektros ūkio eksploatacijoje naudojamos detalės ir medžiagos perkamos tik iš eksploatacinių lėšų. Tenka pripažinti, kad senstančio namų bendro naudojimo elektros ūkio eksploatacijai reikėtų didesnių lėšų. Tačiau tai priklauso nuo gyventojų priimtų sprendimų.

 

Namo apšvietimo sistemos modernizavimo darbus galime atlikti tik iš laiptinės kaupiamųjų lėšų ir tik pagal laiptinių butų savininkų priimtus teisėtus sprendimus. Dažniausiai dėl kvorumo stokos balsavime tokie sprendimai nepriimami.
 
Dėl išaugusių galingumų butuose pas gyventojus turime nemažai problemų. Esama namų elektros instaliacija neapskaičiuota išaugusiems galingumams, todėl neatlaiko šiandieninių apkrovų. Aukštų įvadiniuose skydeliuose dėl perkrovimų pastoviai sudega įvadiniai automatiniai išjungėjai, namo elektros skydinėse dažnai perdega magistraliniai saugikliai, dega jų gnybtai ir net lydosi šynos, kas sukelia nepatogumus gyventojams.

Dėl minėtų problemų, eksploatuodami esamą elektros ūkį, susiduriame ir su kita problema. Seno tipo elektros instaliacijos elementų, kuriais išpildytos mūsų namų elektros sistemos, prekyboje jau nėra. Nauji analogiški elementai nepritaikyti esamiems aukštų elektros skydeliams. Tenka juos perdarinėti.

Susiduriame su sunkumais, aptarnaujant namų kiemų apšvietimo šviestuvus. Jiems sugedus ar perdegus lempai, sunku prisišaukti pagalbos iš Vilniaus apšvietimo elektros tinklų darbuotojų.


II.3. Santechninių komunikacijų priežiūra

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymu, kitais daugiabučių namų šalto, karšto vandens bei šilumos tiekimo įrenginių priežiūros teisės aktais, bendrija vykdė šiuos darbus:

1. atliko pastatų šildymo sistemų ir šilumos punktų paruošimą 2022-2023 metų šildymo sezonui, įskaitant, bet neapsiribojant šildymo sistemų ir šildymo punktų hidraulinius bandymus, sistemos praplovimą, profilaktiką.
2. keitė prakiurusius, nebetinkamus eksploatacijai šilumokaičius; 2022 metais pakeisti 2 šilumokaičiai;
3. gedimų atveju, esant reikalui, keitė šilumos mazguose pavaras, vožtuvus ir cirkuliacinius siurblius; 2022 metais pakeista 2 pavaros, 2 vožtuvai ir 3 cirkuliaciniai siurbliai;
4. keitė ventilius karšto ir šalto vandens stovuose; 2022 metais pakeisti ventiliai 30 - yje stovų;
5. keitė kanalizacijos vamzdynus; 2022 metais pakeista 37 metrai susidėvėjusių kanalizacijos vamzdžių (stovų);
6. keitė vandentiekio vamzdynus; 2022 metais dėl avarinės būklės pakeista 30 metrų vandentiekio vamzdžių (stovų);
7. keitė šildymo sistemos vamzdynus; 2022 metais dėl išorinės korozijos pakeista 25 metrai šildymo sistemos vamzdžių;
8. keitė šildymo sistemos izoliaciją; 2022 metais pakeista 40 metrų ilgio vamzdynų izoliacija;
9. pastoviai vykdė šildymo sistemų, karšto ir šalto vandens ir šilumos punktų priežiūros ir remonto darbus.

Atliekant bendrijos namų šildymo sistemų, karšto ir šalto vandentiekio bei kanalizacijos vamzdynų priežiūrą ir remontą, taip pat buvo likviduojami avarijų padariniai, vandens nutekėjimai, pravalomi kanalizacijos užsikimšimai, pakeičiama sugedusi uždaromoji stovų armatūra ir atliekami kiti panašūs darbai.

Santechninių komunikacijų priežiūros problemos

Kiekvieno šildymo sezono pradžioje bendrija gauna butų savininkų nusiskundimų dėl netolygaus šildymo. Šią problemą sąlygoja nenuorinti radiatoriai viršutinių aukštų butuose. Bendrijos specialistams atlikus radiatorių nuorinimą, sistema susireguliuoja ir problema išsisprendžia.


Didesnė problema, kad bendrojo naudojimo vamzdynai yra seni ir vis labiau susidėvi. Tai sąlygoja vis didesnį avarijų vamzdynuose ir butų užpylimų skaičių. Tokiais atvejais nuostolių bei nepatogumų turi ir bendrija, ir gyventojai. Sprendžiant šią problemą, reikėtų didinti keičiamų vamzdynų apimtis, tačiau tam reikalingi butų savininkų sprendimai. Tad tai priklausys nuo daugumos butų savininkų norų.

Santechninių komunikacijų ūkio barui ataskaitiniu laikotarpiu vadovavo St. Jasinskis,  be jo bare dirbo dar 2 santechnikai.


II.4. Bendrų patalpų valymas

Bendrijos eksploatuojamų namų bendrojo naudojimo patalpų valymo bare nuolat vykdomi šie darbai:

1. laiptinių valymas nustatytu dažniu;
2. rūsių buitinių šiukšlių valymas pagal poreikį;
3. langų valymas nustatytu dažniu;
4. laiptų prie įėjimo ir į rūsį periodiškas valymas;
5. žiemos metu laiptų prie įėjimo ir į rūsį valymas kiekvienąkart iškritus sniegui;
6. valytojų darbo periodiniai patikrinimai.

Bendrijos darbuotojų pajėgomis buvo vykdomi graužikų naikinimo darbai bendrijos namų rūsiuose ir konteinerinių patalpose.

 

Per 2022 metus gauta 5 gyventojų skundai dėl valytojų darbo. Į skunduose nurodytas problemas buvo atsižvelgta organizuojant ir prižiūrint valytojų darbą.

Per 2022 metus taip pat gauta 15 gyventojų skundų dėl kiemų tvarkymo. Šiuo aspektu pažymėtina, kad bendrija nėra atsakinga už kiemų tvarkymą, todėl gyventojų skundai buvo perduodami  kiemų ir aplinkinių teritorijų tvarkymą vykdančioms įmonėms.

Patalpų valymo problemos
Pagal naująją šiukšlių surinkimo tvarką gyventojams būtina šiukšles nešti iki konteinerinių aikštelių. Pastebime, kad, įvedus naująją tvarką, ne visi gyventojai neša šiukšles iki konteinerių aikštelių, ženkliai padaugėjo šiukšlinimo atvejų atvejų tiek laiptinėse, tiek prie buvusių konteinerių patalpų.

Senų langų laiptinėse valymas yra sunkus, kadangi jų konstrukcijos susidėvėję, langai sunkiai atsidaro, o bevarstant gali net iškristi. Senus langus reikėtų keisti naujais, tačiau pagal teisės aktus tam kiekvienu atveju reikalingas laiptinės butų savininkų sprendimas.

Patalpų valymo barui vadovauja meistrė N. Stasiūnaitė, bare dirba 7 valytojos (ai).

 

III. Butų savininkų atsiskaitymai

Skolų tendencijos
Pažymėtina, kad dauguma butų savininkų atsiskaito tvarkingai, o skolininkų skaičius svyruoja, tačiau neviršija 2 procentų bendro butų savininkų skaičiaus. Bendra butų savininkų pradelstų mokėjimų suma 2022 m. pabaigai sudarė 21.949 eurus, t.sk.,  skolų suma, kurių pradelstas įsiskolinimas buvo virš 150 eurų, sudarė 19.073 eurus. Lyginant su ankstesniais metais, matomas pradelstų įsiskolinimų sumažėjimas 1.585 eurais. Šis sumažėjimas nėra atsitiktinis, įsiskolinimų mažėjimas yra ilgalaikė tendencija. Per laikotarpį nuo 2011 metų pabaigos iki 2022 metų pabaigos, taikant žemiau nurodytas skolų išieškojimo priemones,  pradelstų įsiskolinimų sumą pavyko sumažinti maždaug trečdaliu.

Taikytos priemonės
Kol mokėjimo terminas dar nebūna suėjęs, tų mokesčių dar nesumokėjusių butų savininkų negalima laikyti įsiskolinusiais ir jokių priemonių prieš juos imtis nereikia. Kai mokėjimo terminas jau suėjęs, bet skolos suma ir įsiskolinimo laikotarpis dar nėra dideli, butų savininkams siunčiami laiškai su priminimu ir raginimu geranoriškai sumokėti skolą.

Jei skolos suma ir/ar įsiskolinimo laikotarpis tampa reikšmingais, bendrija dėl skolos išieškojimo kreipiasi į teismą. Iš viso per 2022 metus bendrija dėl skolų į teismą kreipėsi 5 kartus dėl bendros 1.733,75 eurų skolų sumos. Keturiais atvejais buvo priimti teismų sprendimai bendrijos naudai, kas sudarė priteistą 1.366,74 eurų sumą. Vienu atveju ginčo procesas dėl 367,01 eurų sumos persikėlė į kitus metus, kadangi praėjusiais metais skolininkui nepavyko įteikti teismo pranešimo. Didesnė priteistų sumų dalis jau sumokėta geranoriškai, nesumokėta dalis bus perduota išieškojimui antstoliams.
Vykdant ankstesniais metais bendrijos perduotus vykdomuosius dokumentus, antstoliai 2022 metais bendrijos naudai išieškojo ir pervedė į bendrijos sąskaitą 2.630,92 eurus.
Tokia skolų išieškojimo taktika pasiteisino, ką patvirtina aukščiau pateikti skolų bendros sumos mažėjimo rodikliai.

Skolų administravimo problemos
Su skolų išieškojimu pastoviai ir nuosekliai dirbama, tačiau visiškai išvengti įsiskolinimų praktiškai neįmanom, nes didelę dalį skolų sudaro beviltiškos skolos, dėl kurių bendrija jau išnaudojo visas teisines priemones ir kurių išieškoti neįmanoma dėl nuo bendrijos valios nepriklausančių priežasčių. Prie tokių priskirtinos skolos, dėl kurių buvo kreiptasi į teismą, kurios buvo perduotos antstoliams, bet po kurio laiko vykdomieji dokumentai buvo grąžinti su antstolio prierašu, kad išieškojimas neįmanomas.

Neįmanoma išieškoti ir tuo atveju, kai įsiskolinęs buto savininkas miršta ir nepalieka paveldėtojams jokio turto arba skolininkė - įmonė - bankrutuoja. Dalies skolų nebūna galimybių išieškoti laikinai, kol vyksta butų paveldėjimo procesai ir tuo laikotarpiu nebūna įteisinti butų savininkai. Nepavyksta išieškoti ir tuo atveju, kai savininko mirties atveju nebūna paveldėtojų, ir butas tampa bešeimininkiu. Tokiu atveju tenka laukti, kol jis bus perimtas valstybės nuosavybėn.

Bendroje skolų sumoje taip pat matosi ir tos skolos, dėl kurių išieškojimo bendrija jau pritaikė visas teisines priemones - jau buvo kreiptasi į teismus, bylos laimėtos, ir vykdomieji dokumentai perduoti antstoliams, šiuo metu vykdomas išieškojimas, kuris dar nėra baigtas.

Skolų išieškojimą apsunkina tai, jog dalis butų savininkų pastoviai arba didelę dalį laiko gyvena užsienyje, todėl problematiška tiek su jais susisiekti, tiek bylinėtis. Dalis butų yra išnuomota, kai kurie nuomininkai mokesčių nemoka, o savininkai tuo nesidomi, ne visad galima sužinoti butų savininkų gyvenamąją vietą bei su jais susisiekti

Ateičiai planuojama taikyti tas priemones, kurių taikymas pasiteisino ankstesniais metais:

1. Pastoviai sekti ir analizuoti skolų būklę ir tos analizės pagrindu parinkti tinkamas išieškojimo priemones, siekiant skolų išieškojimo efektyvumo, tačiau vengiant perteklinių priemonių taikymo dėl mažareikšmių skolų išieškojimo.
2. Priklausomai nuo įsiskolinimo laikotarpio, skolos sumos ir kitų svarbių aplinkybių, skolininkams siųsti raštiškus priminimus ir raginimus geranoriškai sumokėti skolą arba dėl skolos išieškojimo kreiptis į teismą, o vėliau išieškojimą perduoti vykdyti antstoliams.
 

Skolų išieškojimu ir kitais juridiniais klausimais ataskaitiniu laikotarpiu užsiėmė bendrijos juristas G. Paltanavičius.

 

IV. Ataskaitinio laikotarpio (2022 metų) gamybiniai/finansiniai rodikliai  (eurais)

1. Liftų techninė priežiūra:

priskaičiuota   38307,67
panaudota       38307,67

2. Elektros energija bendrų patalpų apšvietimui, liftams ir garažams:

priskaičiuota   46953,96
panaudota       46953,96

3. Telefonspynių priežiūra:
priskaičiuota     11199,36
panaudota         11199,36

4. Administravimas :
priskaičiuota    75620,98
panaudota        75620,98

5. Šildymo sistemų eksploatavimas:
Likutis 2022.01.01                8095,86
priskaičiuota                        72289,06
panaudota                            71214,47
Likutis  2022.12.31               9170,45

6. Pastatų techninė priežiūra, eksploatacija:
Likutis  2022.01.01       12083,40
priskaičiuota                112757,00
panaudota                    110520,35
Likutis 2022.12.31        14320,05

7. Bendrų patalpų valymas:
priskaičiuota               78346,62
panaudota                   78346,62

8. Papildomiems darbams (būtiniems atlikti pagal privalomuosius reikalavimus, bet finansuotiems ne iš kaupiamųjų lėšų) priskaičiuotos sumos:
Likutis 2022.01.01     -6047,47
priskaičiuota              57979,62
panaudota                  52882,14
Likutis 2022.12.31        -949,99

9. Kaupiamosios lėšos:
Likutis 2022.01.01     153069,69
priskaičiuota                 71406,36
panaudota                     49013,50
Likutis  2022.12.31    175462,55

10. Nario mokestis
Likutis 2022.01.01      3264,37
Likutis 2022.12.31      3264,37

Pastaba. Kai steigėsi bendrija, nariai mokėjo nario mokestį ir čia nuo bendrijos steigimo laikų yra sukauptos ir nepanaudotos lėšos.

 

V. Apklausos raštu, bendrijos narių ir butų savininkų sprendimų priėmimas

Atskirų laiptinių butų savininkai sprendimus dėl remontų ar kitais ūkiniais klausimais gali priimti 2 būdais: dalyvaujant susirinkime arba balsuojant raštu. Pandemijos laikotarpiu populiaresnis sprendimų priėmimo būdas buvo balsavimas raštu. Balsuojama buvo, kai iškildavo konkretūs  klausimai  dėl remontų. Primename, kad iniciatyvos teisę tiek dėl laiptinių butų savininkų susirinkimų sušaukimo, tiek dėl sprendimų priėmimo balsuojant raštu turi bendrijos pirmininkas, ir/arba įgaliotiniai ir/arba ¼ laiptinės butų savininkų.

 

Atskirų laiptinių bendrijos nariai sprendimus dėl įgaliotinių išrinkimo ar atšaukimo taip pat gali priimti 2 būdais: dalyvaujant susirinkime arba balsuojant raštu. Pandemijos laikotarpiu populiaresnis sprendimų priėmimo būdas buvo balsavimas raštu. Per ataskaitinį laikotarpį bendrijos pirmininko iniciatyva buvo organizuoti įgaliotinių rinkimai 15 laiptinių. Visais 15 atvejų prieš balsavimą raštu bendrija organizavo tų laiptinių bendrijos narių nuomonės apklausą dėl įgaliotinių kandidatūrų. Į balsavimo biuletenius buvo įrašytos laiptinių bendrijos narių pasiūlytos kandidatūros.

Balsavimų problemos
Daugelio laiptinių įgaliotinių kadencija eina į pabaigą arba yra pasibaigusi. Reikalinga įgaliotinius rinkti iš naujo. Bendrija tą daro, deja, iš 15 organizuotų balsavimų naujai išrinkti buvo tik 2 įgaliotiniai. Likusiais atvejais arba nebuvo kvorumo, arba nė vienas kandidatas nesurinko pakankamos balsų daugumos. Primename, kad iniciatyvos teisę tiek dėl laiptinių bendrijos narių susirinkimų sušaukimo, tiek dėl sprendimų priėmimo balsuojant raštu turi įgaliotiniai ir/arba ¼ laiptinės butų savininkų. Kviečiame dalyvauti aktyviau.

 

VI. Kitos aktualijos

Aktualijų ir problemų yra daug. Dauguma jų sprendžiamos ir išsprendžiamos kasdieniu rutininiu darbu. Tačiau dvi bene labiausiai šiuo metu aštrėjančios problemos yra dėl senstančių ir gendančių bendrojo naudojimo vamzdynų bei liftų. Apie vamzdynus problemos nurodytos atitinkamame šios ataskaitos skyriuje, apie liftus - tekste žemiau.
Problema dėl liftų nenauja. Kaip jau ne kartą buvo kalbėta ankstesnėse ataskaitose, išlieka didelė problema ir kelia rimtą susirūpinimą tolimesnė liftų eksploatacija. Pažymėtina, kad  mūsų namuose sumontuotų baltarusiškų Mogiliovo liftų gamyklos liftų tarnavimo resursas jau pasibaigė. Jų nustatytas tarnavimo laikas yra 25 metai. Turime nepamiršti, kad liftas yra padidinto pavojingumo įrenginys. Vieną kartą metuose liftams atliekama technikinė apžiūra. Apžiūrą atlieka nepriklausoma Techninės priežiūros tarnyba. Pagal šios tarnybos surašytą apžiūros aktą liftus remontuoja ir nuolat prižiūri liftus prižiūrinti įmonė su kuria bendrija yra sudariusi sutartį. Paskutiniai patikrinimai parodė, kad privalome rimtai susirūpinti esama liftų būkle. Greitai ateis laikas, kai vieną ar kitą liftą, nepraėjusį techninės apžiūros teks išjungti. Reikia svarstyti alternatyvas - remontuoti liftus, ar keisti naujais.

Situacija dėl liftų ne kartą svarstyta įgaliotinių susirinkimuose, bet joks sprendimas šiuo klausimu nebuvo priimtas. Paskutinis įgaliotinių susirinkimas priėmė sprendimą laiptinių įgaliotiniams apie tai informuoti butų savininkus ir šį klausimą spręsti atskirai kiekvienoje laiptinėje dėl tolimesnės liftų eksploatacijos. Minėtą klausimą laiptinių butų savininkų kolektyvuose reikėtų apsvarstyti.
Bendrija darbą organizuoja pagal teisės aktų reikalavimus. 2022 metais bendrijos darbą atskirais klausimais tikrino Vilniaus miesto savivaldybės Butų ūkio skyrius. Bendrija pateikė visą prašomą informaciją bei dokumentus, tikrinimų pagrindu nuobaudų skirta nebuvo. 2023 metų I-ą ketvirtį  bendrijos darbą atskirais klausimais tikrino Valstybinė Energetikos reguliavimo taryba ir Valstybinė darbo inspekcija. Bendrija pateikė visą prašomą informaciją bei dokumentus, tikrinimų pagrindu nuobaudų skirta nebuvo.

 


 Pagarbiai

Bendrijos pirmininkas                                                                      Ričardas Kairiūkštis