489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !


INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA


1.     Informacija teikiama bendrijos butų savininkų prašymu, taip pat gali būti teikiama bendrijos valdymo organų iniciatyva. 

2.     Sutinkamai su DNSB įstatymo 14 str. 7 dalimi,  informacija pateikiama per 10 darbo dienų nuo bendrijos buto savininko kreipimosi dienos. 

3.     Bendrijos butų savininkams teikiama informacija DNSB įstatymo nustatytos apimties ribose.

4.     Sutinkamai su DNSB įstatymo 21 str. 4 d. 4 punkto reikalavimais, butų  savininkams teikiama informacija apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės  nuosavybės  teisės  objektams  išlaikyti  ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip  pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir  naudojimu susijusias įmokas. 

5.     Sutinkamai su DNSB įstatymo 14 str. 7 dalimi,  butų savininkams teikiama informacija apie bendrijos  organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir  kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. 

6.     Informacijos pateikimo būdai - 1) dokumentų pateikimas susipažinimui bendrijos buveinėje su bendrijos pirmininku ar jo įgaliotu asmeniu iš anksto suderintu laiku; 2 ) informacijos pateikimas raštu, atsakant į bendrijos butų savininkų prašymus ar paklausimus. Informacijos pateikimo būdas kiekvienu konkrečiu atveju parenkamas bendrijos vadovybės nuožiūra, įvertinus prašomos informacijos apimtį bei jos buvimo šaltinius.

7. Bendrija gali atsisakyti interesantui pateikti informaciją ir/ar dokumentus, jeigu negalima nustatyti informacijos  pareikalavusio asmens tapatybės.  


Atkreipiame dėmesį, kad ekstremaliosios situacijos ir/ar karantino dėl covid pandemijos metu bendrija butų savininkų ir kitų interesantų priėmimą bei konsultavimą jiems aktualiais klausimais,  taip pat įvairių skundų, prašymų, paklausimų priėmimą vykdo tik nuotoliniu būdu, t.y., el. paštu 489bendrija@gmail.com ir bendrijos dispečerių telefonų numeriais.